Förtroendemannaregister  | Falköpings kommun
Här hittar du register över kommunens samtliga nämnder, bolag etc. Under respektive nämnd etc. ser du vilka politiker/tjänstemän som ingår i nämnden etc.
Välj nämnd, bolag etc.